جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 206,854 10.8 436,478 2.61 499,948 2.45 530,503 2.12
اوراق مشارکت 1,577,466 82.35 7,788,488 46.64 8,901,529 43.67 10,321,809 41.31
سپرده بانکی 668,883 34.92 8,329,888 49.88 10,779,055 52.88 13,981,818 55.95
وجه نقد 1,506 0.08 8,985 0.05 4,733 0.02 62 0
واحد صندوق 3,685 0.19 46,488 0.28 81,429 0.4 76,937 0.31
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,542,926 -28.34 90,576 0.54 118,232 0.58 76,800 0.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 125,175 6.53 264,993 1.59 311,523 1.53 358,330 1.43