دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت تامين سرمايه نوين 27,000 %90.00
2 کارگزاری تأمین سرمایه نوین 3,000 %10.00