مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت حاضرین مجمع مورخ 1400/01/29 1400/01/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/01/29 1400/01/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/17- افزایش سقف صندوق 1399/12/24
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/12/17 1399/12/17
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/17 1399/12/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/19- افزایش سقف صندوق 1399/07/16
صورتجلسه مجمع تغییر ترکیب دارایی ها 1399/06/19 1399/06/22
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/06/19 1399/06/19
صورتجلسه مجمع هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1399/05/05 1399/05/15
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت مورخ 1399/05/05 1399/05/15
صورتحاضرین مجمع مورخ 1399/05/05 1399/05/05
سال مالی 1398/12/05 1399/01/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/05 در خصوص تغییر متولی صندوق 1399/01/18
اصلاحیه صورتجلسه مجمع 1398/12/05 تغییر حدنصاب، هزینه ها و تغییر تاریخ پرداخت سودهای دوره ای، عضویت کانون 1399/01/17
صورتجلسه مجمع صندوق آتیه نوین 1398/12/05 تغییر حدنصاب، هزینه ها و تغییر تاریخ پرداخت سودهای دوره ای، عضویت کانون 1398/12/21
صورتجلسه سال مالی صندوق 1398/12/05 1398/12/21
صورت حاضرین مجمع 1398/12/05 1398/12/05
صورتجلسه مجمع 1398/04/17 افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 1398/05/02
صورت حاضرین مجمع 1398/04/17 1398/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/29 1398/03/11
صورت حاضرین مجمع 1398/02/29 1398/02/29
صورتجلسه مجمع 1397/12/11 تغییرات ارزش سهام، هزینه متولی، تغییر متولی، ساعت صدور و ابطال 1398/01/24
صورتجلسه مجمع 1397/12/11 مجمع سالانه 1398/01/17
صورت حاضرین مجمع 1397/12/11 1397/12/11
صورتجلسه مجمع 1397/04/10 کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/11/01
صورتجلسه مجمع 1397/04/10 کاهش حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری 1397/06/20
صورتجلسه مجمع 1397/04/10 تغییر نام صندوق فراز اندیش نوین 1397/06/20
صورتجلسه مجمع 1396/12/14 تغییر نرخ پیش بینی سود، تغییر اهداف و استراتژی‌ها، تغییر در حدنصاب سرمایه‌گذاری، تغییر هزینه‌ها 1397/06/03
صورتجلسه مجمع 1396/12/14 سالانه، تغییرات بندهای اساسنامه (اصلاحی) 1397/01/26
صورتجلسه مجمع 1396/12/14 سالانه، تغییرات بندهای اساسنامه 1397/01/20
صورتجلسه مجمع 1396/05/22 درخصوص کارمزد مدیر 1396/06/25
صورتجلسه مجمع 1396/05/22تمدید فعالیت صندوق، تغییر نحوه پرداخت وجه ابطال 1396/06/12
مجمع تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم‌افزار 1396/04/18
صورتجلسه مجمع 1395/11/30 تمدید، تغییر ساختار و تغییر مدیر ثبت صندوق 1396/02/27
صورتجلسه مجمع 16/05/1395- تغییر هزینه نرم‌افزار 1395/06/25
صورتجلسه مجمع 16/05/1395- تغییر هزینه نرم‌افزار 1395/06/13
صورتجلسه مجمع 16/05/1395- تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق 1395/06/13
صورتجلسه مجمع 12/02/1395 - تغییر نرخ پیش‌بینی 1395/03/11
صورتجلسه مجمع 12/02/1395- تغییر محل اقامت صندوق 1395/03/08
صورتجلسه مجمع 12/02/1395- تغییر محل اقامت صندوق 1395/03/08
صورتجلسه مجمع 27/11/1394 1395/01/22
صورتجلسه مجمع 09/10/1394 اساسنامه 1394/12/08
صورتجلسه مجمع 09/10/1394 امیدنامه 1394/12/08
صورتجلسه مجمع براي سال مالي منتهي به 1393/12/29 1394/04/16
مجمع 24/12/1392 1393/04/22
مجمع 26/03/1392- تعهد پذیره نویسی 1392/11/14
مجمع 26/03/1392 - تعهد پذیره نویسی 1392/11/14
بند سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس- با تأیید سازمان 1392/09/03
مجمع-بند سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/06/26
صورتجلسه مجمع براي دوره مالي منتهي به 30/09/1391 (اصلاح شده) 1392/03/28
صورتجلسه مجمع براي دوره مالي منتهي به 30/09/1391 1392/03/26
صورتجلسه حاضرين براي دوره مالي منتهي به 30/09/1391 1392/03/26
صورتجلسه مجمع 1391/11/08
صورتجلسه مجمع 1391/09/21
صورتجلسه مجمع 1391/09/08
مجمع سالیانه 1391/04/24
صورتجلسه مجمع 1390/11/24
مجمع سالانه 1389/12/26
مجمع عمومي 1389/12/24
مجمع ساليانه 1389/10/21
مجمع 1389/08/12
مجمع 1389/08/12
مجمع موسسين 1388/07/20