صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1400/01/31 1400/02/08
گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/30
صورت های مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/30
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 - حسابرسی شده 1400/01/17
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 اصلاحیه 1400/01/16
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 - اصلاحیه 1399/10/29
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 - اصلاحیه 1399/10/29
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/23
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/23
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
صورت وضعیت پورتفوی - 1399/06/31 (اصلاحیه) 1399/07/12
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/06
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1399/03/31 - با تایید حسابرس 1399/05/14
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 ام خرداد ماه 1399 1399/04/23
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31ام خرداد ماه 1399 1399/04/23
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/08
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/31
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/31
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق فراز اندیش نوین 1398/11/30 1398/12/10
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1398/11/13
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/09/30 1398/10/23
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/09/30 با تأیید متولی 1398/10/23
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1398/09/30 1398/10/04
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/23
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 1398/06/31 با تأیید متولی 1398/07/23
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 1398/07/06
صورت وضعیت صندوق فراز اندیش نوین 1398/05/31 1398/06/06
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه 1398 1398/05/14
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1398/04/31 1398/05/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/24
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1398/03/31 با تأیید متولی 1398/04/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین 1398/01/31 1398/02/10
صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1397/12/29با تأیید متولی 1398/01/31
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/01/31
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین 1397/12/29 1398/01/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/09/30 (اصلاحی) 1397/11/17
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/09/30 (اصلاحی) 1397/11/16
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1397/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1397/11/16
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/09/30 1397/10/23
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1397/09/30 با تأیید متولی 1397/10/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق مشترک فراز اندیشه نوین منتهی به 1397/09/30 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق مشترک فراز اندیشه نوین منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 1397/06/31 با تأیید متولی 1397/07/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1397/06/31 1397/07/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/10
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/31 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1397/05/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین به 1397/04/31 1397/05/10
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/31 با تأیید متولی 1397/04/24
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
صورت وضعیت پروتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1396/12/29 با تایید متولی 1397/01/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1396/12/29 1397/01/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/01/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق فراز اندیش نوین منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1396/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1396/11/11
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/26
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1396/09/30 با تأیید متولی 1396/10/24
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/25
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 1396/06/31 با تأیید متولی 1396/07/18
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1396/03/31 همراه با گزارش حسابرس 1396/05/11
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/20
صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1395/12/30 با تایید متولی 1396/02/02
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/02
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 30/09/1395 1395/10/18
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1395/09/30 1395/10/18
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/07/27
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/07/26
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1395 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1395/05/02
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/1395 1395/04/15
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1395 با تأیید متولی 1395/04/09
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 29/12/1394 1395/01/24
صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به 29/12/1394 1395/01/23
صورت‌های مالی یکساله منتهی به 30/09/1394 با اظهارنظر حسابرس 1394/11/07
گزارش عملکرد سال مالی منتهی 30/09/1394- اصلاحی 1394/11/06
گزارش عملکرد سال مالی منتهی 30/09/1394 1394/10/16
صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1394 1394/10/15
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/07/18
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1394 با تأیید متولی 1394/07/15
صورت مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31/03/1394 با اظهار نظر حسابرس 1394/05/13
گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به1394/03/31 اصلاح شده 1394/05/05
گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به 31/03/1394 1394/04/16
صورت مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/03/31 با تأیید متولی 1394/04/15
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 با تایید متولی 1394/02/16
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 1394/02/15
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 1394/02/13
صورت مالی سالانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1393 (با تأیید حسابرس) 1393/11/26
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30/09/1393 (اصلاحیه) 1393/11/25
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1393-با تأیید متولی 1393/11/05
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30/09/1393 1393/10/23
صورت مالي نه ماهه منتهي به 31/06/1393 با تأييد متولي 1393/07/28
گزارش عملكرد نه ماهه منتهي به 31/06/1393 1393/07/16
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31/03/1393- اظهارنظر حسابرس 1393/06/05
گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/05/27
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31/03/1393-با تأييد متولي 1393/04/24
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/04/22
گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/04/21
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29/12/92- با تأیید متولی 1393/02/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29/12/1392 1393/02/06
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 13920930با اظهارنظر حسابرس 1392/11/30
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی 13920930 1392/10/23
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1392 1392/10/22
صورت مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 31/06/1392 با تأیید متولی 1392/08/06
گزارش عملکرد برای دوره نه ماهه منتهی به 31/06/1392 1392/08/04
صورت مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1392 1392/08/01
صورت مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31/03/1391 با اظهارنظر حسابرس 1392/06/03
صورت مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31/03/1392 با اظهار نظر حسابرس 1392/05/16
صورت مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31/03/1392 با تأیید متولی 1392/04/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/1392 1392/04/26
صورت مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31/03/1392 1392/04/25
صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي به 30/12/1391 با تایید متولی 1392/04/02
صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي به 30/12/1391 1392/03/28
گزارش عملکرد سه ماهه منتهي به 30/12/1391 1392/03/28
صورت مالي براي دوره مالي 7 ماه و 20 روز منتهی به 30 آذر ماه 1391 با گزارش حسابرس 1391/12/05
صورت مالي براي دوره مالي 7 ماه و 20 روز منتهی به 30 آذر ماه 1391 با تائيد متولي 1391/10/27
صورت مالي براي دوره مالي 7 ماه و 20 روز منتهی به 30 آذر ماه 1391 1391/10/26
گزارش عملكرد 146 روزه منتهي به 31/06/1391 1391/08/28
گزارش عملكرد 52 روزه منتهي به 31/03/1391 1391/08/28
صورت مالی دوره مالی میانی 146 روزه منتهی به 31/06/1391 با تائيد متولي 1391/08/27
صورت مالی دوره مالی میانی 53 روزه منتهی به 31/03/1391 با تائيد متولي 1391/08/27
صورت مالی دوره مالی میانی 53روزه منتهی به 1391/03/31 1391/08/27
صورت مالی دوره مالی میانی 146 روزه منتهی به 1391/06/31 1391/08/24
صورت مالی سه ماهه منتهی به 09/05/1391 با تائيد متولي 1391/08/15
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 09/05/1391 1391/08/06
صورت مالی سه ماهه منتهی به 09/05/1391 1391/08/06
صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي منتهي به 9 ارديبهشت 1391 1391/07/12
گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورت‌هاي مالي منتهي به 9 ارديبهشت 1391 1391/07/12
گزارش عملکرد میان دوره ای منتهی به09/02/1391 1391/06/08
صورت مالی میان دوره ای 1391/06/07
صورت مالي 3 ماهه منتهی به 21/01/1391 1391/01/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 21/01/1391 1391/01/21
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 21/10/1390 1390/10/21
صورت مالی سالانه منتهی به 21/10/1390 1390/10/21
صورت مالی سالانه 1390/10/21
صورت های مالی شش ماهه 1390/10/21
صورت مالي نه ماهه 1390/07/21
صورتهای مالی 6 ماهه 1390/04/27
صورتهاي مالي سه ماهه 1390/01/21
صورت مالي سالانه 1389/11/06
گزارش عملکرد سالانه 1389/10/21
صورت مالی 9 ماهه 1389/08/05
صورتهای مالی 6 ماهه 1389/05/01
صورتهاي مالي 3 ماهه 1389/01/21